اعظم احمدزاده
نگارگری

اعظم احمدزاده

نگارگری

اعظم احمدزاده(آوازه)
 
کارشناسی هنر اسلامی(نگارگری)
گواهی دوره کوتاه مدت تخصصی نقاشی در جهاد دانشگاهی واحد هنر
مدرک نقاشی از فنی و حرفه ای
گواهی شرکت در نمایشگاه نقاشی گروهی زرکوب
شرکت در نمایشگاه ایرانشناسی در اینسبروگ اتریش
عضو انجمن خانه هنرمندان کرج
عضو انجمن فیفتاو

نمونه آثار هنرمند