زهرا اصل دهقان
نگارگری

زهرا اصل دهقان

نگارگری

  زهرا اصل دهقان

  کارشناس هنر اسلامی (نگارگری)
  شرکت در نمایشگاه گروهی” زرکوب ” با عنوان نقاشی ایرانی در گالری ایوان سپید_کرج سال ۹۶
  شرکت در نمایشگاه گروهی ایرانشناسی فیفتاو با عنوان “هنرمندان ایران” در کشور اتریش _سال ۹۷
  عضو انجمن هنرمندان البرز
  فعالیت در زمینه تصویرگری کتاب کودک

نمونه آثار هنرمند