زیبا بیک محمد لو
نقاش

زیبا بیک محمد لو

نقاش

      زیبا بیک محمد لو

  متولد مھر 1367
دیپلم گرافیک، کارشناسی رشتھ ی مرمت بناھای تاریخی از دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ، کارشناسی ارشد
نقاشی از دانشگاه ھنر و معماری تھران مرکز


جوایز
جایزه light Spot از انجمن gallery Squidink کالیفرنیا از مسابقات compatition portrait سال 2018
مقام اول در رشته ی نقاشی در سطح منطقھ در سال84
مقام دوم در رشته ی خط در گرافیک سطح استان تھران در مسابقات بین ھنرستان ھای استان سال 84

نمایشگاه انفرادی
شوق پرواز،گالری هفت ثمر.،سال 97

نمایشگاھھای گروهی
نمایشگاه گروھی نقاشی رنگ و بیرنگ ، سال 96،گالری اتشزاد
نمایشگاه گروھی رنگ روغن و طراحی ، سال 92 ،نگار خانھ دختران
نمایشگاه گروھی رنگ روغن ، سال91 ،فرھنگسرای تفکر شھران
نمایشگاه گروھی رنگ روغن ، سال85 ،فرھنگسرای نور میدان نور
نمایشگاه گروھی رنگ روغن ، سال85 ،فرھنگسرای تفکر شھران
نمایشگاه گروھی رنگ روغن ، سال85 ،فرھنگسرای تفکر شھران
نمایشگاه گروھی نقاشی روی سفال ، سال 84 ،فرھنگسرای تفکر شھران
نمایشگاه گروھی سال82 ،فرھنگسرای تفکر شھران

نمونه آثار هنرمند