آریا رضایی فر
عکاس

فاطمه شبنم عطار اشرفی

عکاس

   فاطمه شبنم عطار اشرفی

لیسانس عکاسی از دانشگاه هنرومعماری
1375نمایشگاه گروهی فرهنگسرا شفق
1382 نمایشگاه گروهی عکسخانه شهر
1382 نمایشگاه گروهی شیراز بانوان شیدنگار
1383 (2004 )نمایشگاه گروهی نمایشگاه عکاسی دیجیتال الیمپوس
1386 داور جشنواره هنری هنرستان های فنی حرفه ای تهران
1390 داور جشنواره هنر های تجسمی هنرستان های فنی و حرفه ای تهران
1396 (20018 ) 3 square art gallery کلورادو آمریکا نمایشگاه گروهی

نمونه آثار هنرمند