فواد زارع
عکاس

فواد زارع

عکاس

    فواد زارع

1.نمایشگاه گروهی شونا – خانه عکاسان جوان آذر 95
2.نمایشگاه گروهی چشم ذهن – خانه عکاسان جوان آذر 96
3.نمایشگاه گروهی بازتاب – خانه عکاسان جوان دی 96
4.نمایشگاه گروهی هنرمندان معاصر – گالری آیریک دی 96
5.نمایشگاه گروهی هنرمندان معاصر-گالری آیریک اسفند 96
6.نمایشگاه گروهی عزیزان من – خانه عکاسان جوان اسفند 96
7.نمایشگاه گروهی عکس – نگارخانه فرهنگ سرای شفق تیر 97
8.نمایشگاه گروهی هنرمندان امروز – در موسسه فرهنگی هنری صبا فروردین 97
9.نمایشگاه گروهی بدون عنوان 1 – خانه عکاسان جوان فروردین 97
10.نمایشگاه گروهی عکس – نگارخانه برج میلاد آذر 96
11.نمایشگاه گروهی عکس – گالری بین المللی احسان اسفند 96

نمونه آثار هنرمند