نازنین هاشمیان
عکاس

نازنین هاشمیان

نقاش

   نازنین هاشمیان

   مترجم زبان انگلیسی

 ١-اقامتگاه سفیر هند در تهران در سال ٢٠٠٧٢-بخش فرهنگی مدرسه اینالیاییها در تهران ٢٠٠٧
٣-برنامه خیریه خانمهای دیپلمات در برج کوه نور سال ٢٠٠٧
۴-نمایشگاه انفرادی نهاوند٩٠
۵-گروهی نهاوند٩٠-۶گروهی نهاوند٩١
٧-گروهی نهاوند٩٢
٨-برج میلاد٩۵
٩-فروش در art store سال٩۴
١٠-انفرادی نهاوند٩۵
١١-ابن سینا٩۵
١٢-شیث٩۶
١٣-برج میلاد٩۶
١۴-برج میلاد ٩۶
١۵-نگارخانه نرگس ٩۶
١۶-هنرهای زیبا٩۶
١٧-Abaci در استانبول٩۶
١٨-گروهی ١٠٠اثر ١٠٠هنرمند٩۶
١٩-فرهنگسرای سرو٩۵
٢٠-برگزاری نمایشگاههای گروهی به نفع کودکان بی سرپرست ملائک٩۵-٩۶-٩٧
٢١-١٠٠اثر ١٠٠هنرمند در گالری گلستان ٩٧
٢٢-گالری خط سفید٩٧
٢٣-نگارستان صبا٩۶ ٢۴-فرهنگستان صبا آبان ٩٧

نمونه آثار هنرمند