پرستو رحمانی
نقاش

پرستو رحمانی

نقاش

  پرستو رحمانی

  متولد ١٣۶۵

  آغاز فعالیت هنری سال١٣٨٣

  کارشناسی ارشد نقاشی

  مربی آفرینش های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

  نمایشگاه‌ها
  ١- نمایشگاه انفرادی سال ١٣٨۵محل برگزاری- فرهنگسرای امام علی (ع)- شهرستان تاکستان
  ٢- نمایشگاه گروهی (هندسه نقوش) سال ١٣٨٧- گالری دانشگاه الزهرا در بلوار کشاورز- تهران
  ٣- نمایشگاه گروهی نقاشی آبانماه ١٣٩۶- محل برگزاری فرهنگسرای ابن سینا-تهران
  ۴- نمایشگاه نقاشی (منطق گنگ)
آبانماه ١٣٩۶- خانه عکاسان جوان- تهران
  ۵- نمایشگاه گروهی (مربیان آفرینش های هنری کانون پرورش فکری) آذرماه ١٣٩۶- فرهنگسرای حوزه هنری- قزوین
  ۶- نمایشگاه گروهی نقاشی- دسامبر ٢٠١٧- محل برگزاری: NIS ART Gallery- استانبول
  ٧- نمایشگاه گروهی نقاشی بهمن ماه ١٣٩۶- گالری مه و ماهی – کرج

نمونه آثار هنرمند